Beberapa Sebab Doa Tidak Dikabulkan

Image from google.com

Memohon atau berdoa kepada Allah SWT adalah keharusan kita sebagai hamba kepada sang khalik, do’a adalah sebuah pengakuan yang tulus bahwa diri kita lemah dan hanya Allah SWT yang maha memiliki kekuatan dan yang memegang segala urusan. Sebagaimana Allah SWT berfirman

Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya)” (QS. 27 : 62).

Dan bahkan orang yang tidak mau berdo’a dianggap sombong oleh Allah Swt sebagaimana firmannya “Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina” (QS. 40 : 60).

Tetapi kenapa kita sering berdo’a belum juga dikabulkan oleh Allah SWT, hal ini sering mendatangkan sikap pesimis bahkan tak jarang kita menghentikan permintaan do'a dimaksud. Sebenarnya selain berdo'a, juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar do'a kita di'ijabah Allah SWT.

1. Makanan, minuman dan pakaiannya berasal dari harta haram.
Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: 'Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Dan Allah juga berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang Telah menceritakan kepada kami telah kami rezekikan kepadamu.'"

Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan tentang seroang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan  do'anya?." (H.R. Muslim).

2.  Isi doanya berupa dosa dan pemutusan hubungan silaturahim.
Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa'id Khudri bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidak seorang Muslim pun yang berdoa kepada Allah sedang doanya itu tidak mengandung dosa atau bermaksud hendak memutuskan silaturahim, kecuali akan diberi Allah salah satu diantar tiga perkara: Pertama akan dikabulkan-Nya doa itu dengan segera. Kedua adakalanya ditangguhkan-Nya untuk menjadi simpanannya di akherat kelak. Dan ketiga, mungkin dengan menghindarkan orang itu dari bahaya yang sebanding dengan apa yang dimintanya." Tanya mereka: "Bagaimana kalau kami banyak berdoa?" Ujar Nabi saw. "Allah akan lebih memperbanyak lagi!"

3. Tergesa-gesa meminta pengabulan.
Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Doa seseorang senantiasa akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa ataupun untuk memutuskan tali silaturahim dan tidak tergesa-gesa." Seorang sahabat bertanya; 'Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa? ' Rasulullah Saw menjawab: 'Yang dimaksud dengan tergesa-gesa adalah apabila orang yang berdoa itu mengatakan; 'Aku telah berdoa dan terus berdoa tetapi belum juga dikabulkan'. Setelah itu, ia merasa putus asa dan tidak pernah berdoa lagi.' (H.R.Muslim).

4. Tidak yakin dikabulkan.
Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam bersabda: "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai." (H.R. At-Tirmidzi).

5. Hati kosong/lengah.
Riwayat Ahmad berbunyi: Dari Abdullah bin 'Amru bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Hati adalah sebuah bejana, dan sebagiannya lebih mampui memuat daripada sebagian yang lain. Wahai manusia, jika kalian memohon kepada Allah 'azza wajalla maka mohonlah kepada-Nya dengan keyakinan bahwa permohonan itu bakal dikabulkan karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengabulkan do'a seorang hamba yang dipanjatkan dari hati yang lalai." (H.R. Ahmad).

6. Tidak sungguh-sungguh/serius.
Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan; 'Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau kehendaki, dan rahmatilah aku jika Engkau berkehendak.' Akan tetapi hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam meminta, karena Allah sama sekali tidak ada yang memaksa." (H.R. Bukhari).

7. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar.
Dari Hudzaifah bin Al Yaman dari Nabi Saw beliau bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian beramar ma'ruf dan nahi munkar atau jika tidak niscaya Allah akan mengirimkan siksa-NYa dari sisi-Nya kepada kalian, kemudian kalian memohon kepada-Nya namun do'a kalian tidak lagi dikabulkan." (H.R.At-Tirmidzi). Riwayat Ibnu majah berbunyi; Dari 'Aisyah dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Lakukanlah amar ma'ruf dan nahi munkar sebelum kalian berdoa  namun doa kalian tidak dikabulkan." (H.R.Ibnu Majah).

Baca artikel lainnya Disini : INILAH WAKTU YANG BAIK UNTUK MEMANJATKAN DOA

Bahwa terkadang do'a tidak atau belum dikabulkan oleh Allah karena ada alasan syarat yang belum terpenuhi, tapi terkadang juga iradah (kehendak Allah ) yang -memberi jalan lain selain yang kita panjatkan-karena Allah Maha Tahu akan hakikat suatu masalah.

“Tidak seorangpun yang berdoa, kecuali akan dikabulkan. Pengabulannya itu bisa segera didunia ini, dan bisa juga ditangguhkan di akhirat kelak, atau bisa juga digantikan dengan pengampunan dosa sesuai dengan kadar doanya itu, dengan syarat ia tidak berdoa untuk sebuah perbuatan dosa, atau memutus tali silaturahim.
 
Demikianlah syari'at agama mengajarkan kepada kita, semoga kita dikuatkan untuk mengamalkannya. amin...

            
Sumber:
Fikih Sunnah 4, Sayyid Saabiq, telah diedit untuk keselarasan.
http://www.suara-islam.
http://www.jadipintar.com


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Beberapa Sebab Doa Tidak Dikabulkan"

Post a Comment